Bạn vào chương trình, chọn New Project, điền vào các website mà mình muốn tải về hoặc lấy danh mục website từ một file text. Khi xong, chương trình còn tạo một file Index bao gồm tất cả các đường kết nối (link) đến các website trong dự án (Project) của bạn,
Nếu có dạng file mới mà chương trình chưa nhận dạng được, bạn vẫn có thể tự thiết lập để chương trình hiểu file đó là dạng nào. Ngoài ra, nếu chuyên nghiệp, bạn có thể chỉnh thêm luật tải về, các giới hạn thiết lập đối với file, cấp độ tải về (chương trình sẽ tải về cả nội dung những đường link trong website đó, dựa theo mức mà bạn chọn). Nếu một lần lên Internet mà tải chưa hết thì lần sau lên bạn chỉ cần chọn Continue là xong; còn nếu muốn xem website đó nay thay đổi thế nào thì chọn Update để tải mới cập nhật.

http://www.httrack.com/httrack-3.40-2.exe