L.o.a.d.i.n.g

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/93/11999493/html/laptopdongnai.com/index.php:1) in /home/content/93/11999493/html/laptopdongnai.com/Connections/config.php on line 4

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/93/11999493/html/laptopdongnai.com/index.php:1) in /home/content/93/11999493/html/laptopdongnai.com/Connections/config.php on line 4
Bạn chưa đăng nhập

Tìm kiếm

1. Khc phc li mt shortcut trong Send To

Bạn tạo shortcut cho một hay nhiều ứng dụng sau khi xong , khi bạn nhấn chuột phải vào một

thư mục hay tập tin và chọn chức năng Send To , các shortcut này sẽ không hiển thị ra theo như

ý muốn của bạn . Nguyên nhân do đường dẩn của SendTo bạn chưa thiết lập đúng cách .

Mắc dù bạn chép shortcut vào trong thư mục Documents and Settings\ n đăng

nhp>\SendTo tuy nhiên nó vẩn không xuất hiện các shortcut .

Để giải quyết lổi này bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

USFolderPath = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell

Folders"

On Error resume next

WshShell.RegWrite "HKCR\exefile\shellex\DropHandler\", "{86C86720-42A0-1069-A2E8-

08002B30309D}", "REG_SZ"

WshShell.RegWrite "HKCR\lnkfile\shellex\DropHandler\", "{00021401-0000-0000-C000-

000000000046}", "REG_SZ"

WshShell.RegWrite USFolderPath & "\SendTo", "%USERPROFILE%\SendTo",

"REG_EXPAND_SZ"

Wshshell.RUN ("regsvr32.exe shell32.dll /i /s")

MsgUser = Msgbox ("Fixed the Send To menu. Restart Windows for the changes to take effect",

4160, "'Send To' menu fix for Windows XP")

Set WshShell = Nothing

Lưu tập tin này và đặt tên là fixsendto.vbs

2. Thêm link ca mt website đến Start Menu

Bạn có muốn thêm link của một website mà bạn yêu thích đến Start Menu hay không ? Nếu

muốn mời các bạn “vọc” cùng tôi .

Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]

@="www.vnechip.com"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon]

@="%SystemRoot%\\system32\\shell32.dll,-47"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-

00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag]

"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"

"method"="ShellExecute"

"Command"="VNECHIP – Where People Go To Know"

"Param1"="http://www.vnechip.com"

Lưu tập tin này lại và đặt tên là addwebstartmenu.reg .

3. Thay đổi ln truy cp trước đó trong khóa Registry Editor

Bạn làm việc xong với Registry Editor và sau đó thoát khỏi Registry Editor , mặc định Windows

XP sẽ lưu khóa , giá trị làm việc trước đó của bạn .

Để hạn chế truy cập của người dùng kế tiếp lần sau vào ngay khóa hay giá trị trong Registry mà

bạn mở trước đó bạn nên thay đổi lần truy cập trước của bạn .

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

Bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Option Explicit

On Error Resume Next

Dim WSHShell

Set WSHShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

WSHShell.RegDelete

"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey"

WSHShell.Run "REGEDIT"

Set WSHShell = Nothing

Lưu lại và đặt tên cho tập tin này là lastregistry.vbs

4. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer

Để thay đổi tên trên thanh tiêu đề (Title) của trình duyệt Internet Explorer bạn có thể dùng

Registry Editor tuy nhiên nếu bạn là người mới sử dụng Registry lần đầu , bạn sẽ cãm thấy rất

khó khăn và bở ngở .

Cách làmm sau đây ta sẽ dùng kịch bãn (script) sử dụng công nghệ Windows Scripting Host của

Microsoft để giải quyết vấn đề . Đầu tiên bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào :

Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton

p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title"

itemtype = "REG_SZ"

n = "Advanced Technologies , Fastest Online"

Ws.RegWrite p, n, itemtype

p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"

n = ws.RegRead(p1 & "Window Title")

t = "Thay doi ten cho thanh tieu de"

cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n)

If cn <> "" Then

ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn

End If

VisitKelly's Korner

Sub VisitKelly's Korner

If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP",

vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP – Where People Go To Know") =6 Then

ws.Run "http://www.vnechip.com"

End If

End Sub

Lưu tập tin này lại với tên là changetitle.vbs

5. Cho phép đăng nhp Remote Desktop

Để tự động đăng nhập từ một máy tính chạy hệ điều hành Windows XP thông qua chức năng

Remote Desktop . Trước tiên bạn đăng nhập vào máy tính với quyền Administrator

Vào Start – Run gõ mmc và nhấn phím Enter . Chọn File – Add/Remove Snap-in . Chọn Add và

khi đó nhấn Add/Remove Snap-in . Chọn tiếp Add – Group Policy , chọn Add và khi đó nhấn

Finish . Nhấn Close và chọn OK .

Bạn mở tiếp Local Computer Policy/Computer Configuration/Administrative Templates/Windows

Components/Terminal Services/Encryption and Security

Tìm Always prompt client for password upon connection và chọn mục Disabled

6. Sao chép thư mc bng dòng lnh

Trong môi trường Command Promt bạn có thể sử dụng lệnh Xcopy để sao chép các thư mục từ

ổ đĩa này sang ổ đĩa khác .

Giả sữ bạn muốn sao chép tòan bộ thư mục Phuoc trong ổ đĩa G: sang ổ đĩa N: bạn làm như

sau :

Vào Start – Run gỏ cmd và nhấn phím Enter . Trong cửa sổ Comand Prompt bạn gỏ như sau :

xcopy /E /Y /Q "G:\Phuoc\*.*" "N:\Phuoc\*.*" Nhấn phím Enter .

Trong đó :

xcopy : Chức năng sao chép tất cả các tập tin và thư mục bao gồm các thư mục .

/E : Chép tất cả các thư mục con .

/Y : Nếu nơi đến (Destination) của thư mục mà bạn muốn sao chép đến tồn tại tập tin này thì bạn

có thể ghi đè nó .

/Q : Không cho hiển thị thông tin trong quá trình sao chép .

Để tìm hiểu thêm về lệnh này , bạn có thể dùng lệnh xcopy /? Và nhấn phím Enter hoặc chọn

Help and Support để xem thông tin chi tiết về lệnh này .
 
7. Chat trong mng LAN
 Để chat trong mạng LAN bạn dùng trình tiện ích Net Send , chẳng hạn như bạn muốn gởi một
thông điệp cho một máy tính nào đó trong mạng LAN thì bạn làm như sau :Vào Start - Run gõ cmd và nhấn phím Enter . Gõ net send [tên máy tính/địa chĩ IP của máy tínhđó] [thôpng điệp cần gửi nhấn Enter .Chẳng hạn như bạn muốn gởi thông điệp đến một máy tính có địa chỉ IP là 10.96.50.1 và thôngđiệp là : Ăn sáng nha cưng ! thì bạn làm như sau :net send 10.96.50.1 An sang nha cung !
 
8. Windows Messenger
 Đây là một dịch vụ thường trú của Windows XP dành cho việc kết nối Internet. Bạn có thể vôhiệu hoá nó bằng cách mở Start/All Programs/Windows messenger.Trong lần chạy đầu tiên, bạn sẽ thấy hộp thoại chào mừng, bạn bấm nút Cancel để đóng hộp thoại này. Trong lần chạy sau, bạn mở menu Tools/Options/Preferences, xoá dấu chọn 2 mụcRun this program when Windows starts và Allow this program to run in the background.
Nguồn : http://www.vnechip.com